نعت رسول مقبول از سر سید احمد خان

فلاطوں طفلکے باشد ز یونانے کہ من دارم
مسیحا رشک مے آرد ز درمانے کہ من دارم
ز کفر من چہ مے خواہی، ز ایمانم چہ مے پرسی
ہماں یک جرعہء عشق است ایمانے کہ من دارم
خدا دارم ولے بریاں ز عشق مصطفی دارم
ندارد ہیچ کافر ساز و سامانے کہ من دارم
ز جبریل امیں قرآں بہ پیغام نمے خواہم
ہمہ گفتار معشوق است پیغامے کہ من دارم
ز برہاں تا بہ ایماں سنگ ہا دارد در واعظ
ندارد ہیچ واعظ ہمچو برہانے کہ من دارم

 

Dr. Muhammad Hamidullah
Visit Website of Dr. Muhammad Hamidullah
Leave A Reply

Your email address will not be published.